IN-ECO - Air and Vacuum Components - Sertifikata IN-ECOAir and Vacuum Componentswww.in-eco.lt

Sertifikata

CE


CE žymėjimas patvirtina, kad gaminys atitinka tam tikrus su gaminiu susijusius bendruosiuose Europos techniniuose įstatuose (direktyvose) keliamus reikalavimus ir kad tai buvo nustatyta tinkamai įvertinus atitiktį.  Bendrieji reikalavimai yra reikalavimai dėl gaminių saugos, visuomenės sveikatos apsaugos, vartotojo teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir tam tikrais atvejais operacinio suderinamumo.


RoHS

 

RoHS – 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) santrauka. Direktyvos tikslas – apriboti šešių direktyvoje nurodytų medžiagų naudojimą gaminant dideliais kiekiais į sąvartynus išmetamą elektros ir elektroninę įrangą ir taip prisidėti prie sveikatos ir aplinkos apsaugos. Įrangos gamintojai atsako už tai, ar jų gaminiuose nė vienos iš šešių paminėtų draudžiamų medžiagų nėra daugiau, nei numatyta direktyvoje. Nors direktyva galioja tik ES, visi ne ES elektroninės įrangos gamintojai, importuojantys savo gaminius į ES šalis, yra taip pat atsakingi. Panašios saugos priemonės buvo teisiškai patvirtintos ir daugelyje kitų ne ES šalių, pvz., Šveicarijoje, JAV, Kinijoje ir Pietų Korėjoje.


HSE politika


Viena iš filosofijų, kuria vadovaujasi įmonė IN-ECO, yra „sveikata, saugumas ir aplinkos apsauga“.
Neapsiribodami įmonės plėtra, daug dėmesio skiriame saugių ir sveikų darbo sąlygų mūsų darbuotojams sudarymą ir į bendradarbiavimą su tais prekybos partneriais, kurie savo veikla ir produktais prisideda prie aplinkos apsaugos.


Kad realizuotume šią filosofiją, planuojame:

  • Nuosekliai laikytis visų įsipareigojimų, susijusių su teisiniais ir kitais reikalavimais dėl aplinkos apsaugos.

  • Bendradarbiauti su gamintojais, kurie medžiagas naudoja remdamiesi 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektronikos įrangoje apribojimo (RoHS).

  • Plėtodami veiklą, gamybą ir realizuodami gaminius naudoti medžiagas ir technologijas, leidžiančias perdirbti antrines žaliavas ir taupyti elektros energiją.

  • Nuolat gerinti veiklos ir mūsų darbuotojų darbo sąlygas, kad kiek įmanoma sumažintume neigiamą poveikį aplinkai, darbo saugai ir higienai.

  • Nuosekliai plėtodami prevencijos programą užkirsti kelią avarijoms ir situacijoms, kurių padariniai galėtų neigiamai paveikti aplinką ir darbuotojų sveikatą.

  • Savo įrangą ir technologijas naudoti pagal aplinkos apsaugos direktyvas, nereikalingą įrangą ir technologijas keisti tinkamesnėmis ir našesnėmis.

  • Užkirsti kelią mūsų įrangos naudotojų nelaimėms ir nelaimingiems atsitikimams.

  • Didindami mūsų įrangos platinimo apimtis prisidėti prie aplinkos apsaugos – ypač valydami nutekamuosius vandenis.

  • Išnaudoti ir tobulinti darbuotojų lavinimosi sistemą, padėti jiems įsisąmoninti aplinkos apsaugos svarbą, suteikti žinių aplinkosaugos srityje.

  • Palaikyti mūsų partnerių aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo politiką ir teikti pirmenybę tiems partneriams, kurie laikosi tokių pačių principų.

Laikydamiesi pagrindinių šios politikos principų stengiamės įgyti ne tik mūsų įmonės darbuotojų, bet ir prekybos partnerių ir užsakovų pasitikėjimą ir bendradarbiauti su jais.

 


Kokybės valdymas


Didžiausias mūsų prioritetas – laikantis visų teisinių ir etinių normų pasiekti, kad klientas būtų visiškai patenkintas. Atsakingai elgiamės su savo partneriais, su savimi pačiais ir su aplinka. Nuolat keldami įmonės darbuotojų kvalifikaciją ir didindami jų motyvaciją siekti geresnės kokybės ir didesnio našumo, siekiame  nuolatinės mūsų įmonės raidos.

© 1996 - 2024 IN-ECO. All rights reserved. | E-mail: info@in-eco.lt